Management

 
NFC STE Director, PhD in Physics and Mathematics
Volodymyr Semenovych Krasnorutskyy

Tеl: + (38
0) 57 349-10-34
e-mail: krasnorutskyy@kipt.kharkov.ua
NFC STE Chief Accountant
Valentyna Mykhailivna Belik

Теl: +(38
0) 57 349-10-75
e-mail: belik@kipt.kharkov.ua
NFC STE Chief Engineer
Roman Viktorovych Matyushchenko

Tеl: +(38
0) 57 349-10-72
e-mail: matushenko@kipt.kharkov.ua
NFC STE Deputy Director
Valeriy Anatoliyovych Gushchin
Теl.: +(380) 57 349-10-36
e-mail: gushchin@kipt.kharkov.ua
UNFQP Chief Engineer
Akif Abdullayev
Теl.:  +(380) 57 349-10-99

 

Location Map

 

 

Feedback Form

« Back